cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Επαγγελματικός προσανατολισμός


Ο επαγγελματικός προσανατολισμός είναι μια διαδικασία συμβουλευτικής, με στόχο την κατανόηση των προτιμήσεων και δεξιοτήτων του ατόμου. Σκοπός της είναι να βοηθήσει το άτομο να επιλέξει την επαγγελματική κατεύθυνση που θα το οδηγήσει στην προσωπική ολοκλήρωση και επιτυχία. Τα βήματα που ακολουθούνται είναι :

Test επαγγελματικού προσανατολισμού

Με τη βοήθεια ειδικού ψυχολόγου και ενός επιστημονικά τεκμηριωμένου test επαγγελματικού προσανατολισμού, στοχεύουμε στην κατανόηση των προτιμήσεων και των δεξιοτήτων του παιδιού

Επιλογή Κατεύθυνσης

Με βάση τα αποτελέσματα του test επαγγελματικού προσανατολισμού και των συνεντεύξεων με ειδικούς συμβούλους εκπαίδευσης, στοχεύουμε στη σωστή επιλογή κατεύθυνσης σπουδών στο Λύκειο.

Επιλογή σπουδών & επαγγέλματος

Με βάση τα γνωστικά φορτία και τις δεξιότητες του μαθητή και γνωρίζοντας τις σύγχρονες τάσεις στην αγορά εργασίας, στοχεύουμε στη σωστή επιλογή σπουδών και επαγγέλματος με σκοπό την προσωπική ολοκλήρωση και επιτυχία του παιδιού.