cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Μαθησιακές δυσκολίες


Οι Μαθησιακές Δυσκολίες αποτελούν μια ανομοιογενή ομάδα αναπτυξιακών διαταραχών, που είναι εγγενής στο άτομο. Αποδίδονται σε δυσλειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος κι είναι δυνατόν να ενυπάρχουν καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του. Αφορά δυσκολίες που εκδηλώνει ο μαθητής στην πρόσκτηση και χρήση των ικανοτήτων γραμματισμού, καθώς και αντιληπτικών και γνωστικών ικανοτήτων (π.χ.: έννοιες χώρου-χρόνου, διάκριση μορφής-πλαισίου, μνημονική λειτουργία, κ.α.). Συχνά ενυπάρχουν με άλλες προβληματικές συμπεριφορές, όπως την έλλειψη αυτοελέγχου, κοινωνικής αντίληψης, κοινωνικής αλληλεπίδρασης.

Ωστόσο, δε μπορεί να θεωρηθεί ότι ένας μαθητής παρουσιάζει μαθησιακές δυσκολίες όταν έχει αισθητηριακές ανεπάρκειες, νοητική υστέρηση, συναισθηματικές διαταραχές, πολιτισμικές διαφορές ή δέχεται ελλιπή διδασκαλία.

Πιο συγκεκριμένα, οι μαθησιακές δυσκολίες εκδηλώνονται ως σοβαρές ή και ειδικές δυσκολίες στην ανάγνωση, στη γραφή, στην ορθογραφία και στα μαθηματικά. Ένας μαθητής, λοιπόν, μπορεί να παρουσιάζει τα εξής:

 • Παραλείψεις ή προσθέσεις γραμμάτων ή συλλαβών (στη γραφή ή στην ανάγνωση)
 • Αντικαταστάσεις ή μεταθέσεις γραμμάτων ή συλλαβών (στη γραφή ή στην ανάγνωση)
 • Παρατονισμούς ή παραλείψεις τόνων
 • Παραβίαση των ορίων ανάμεσα στις λέξεις
 • Σύγχυση πεζών και κεφαλαίων
 • Αργή και συλλαβιστή ανάγνωση
 • Υπερπήδηση σειράς κατά την ανάγνωση
 • Επαναλαμβανόμενες αναγνώσεις σε συλλαβές ή λέξεις
 • Δυσκολία εκτέλεσης απλών πράξεων
 • Δυσκολία στην κατανόηση των συμβόλων των μαθηματικών πράξεων
 • Δυσκολία σε νοερούς υπολογισμούς
 • Δυσκολία στην κατανόηση και επίλυση προβλημάτων
 • Διαταραχές στη λογική
 • Δυσκολία στην αντίληψη της αλληλουχίας

Αν οι οικείες δυσκολίες αυτές είναι πραγματικές, επίμονες και συστηματικές, τότε χρειάζεται να απευθυνθούμε σε ένα ειδικό που θα σχεδιάσει και θα εφαρμόσει ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης, λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες, τις αδυναμίες και τα ενδιαφέροντα του εκάστοτε μαθητή.