cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Ειδική διαπαιδαγώγηση


Τι είναι η ειδική διαπαιδαγώγηση;

Η ειδική διαπαιδαγώγηση ή ειδική αγωγή είναι ένα σύστημα εκπαιδευτικών προγραμμάτων και υπηρεσιών, που παρέχονται στα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές και κοινωνικές ανάγκες, με σκοπό την αντιμετώπιση των προβλημάτων τους μέσα από την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους.

Ποιο παιδί θεωρείται ότι έχει ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες;

Ένα παιδί έχει ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, εφόσον έχει σημαντικά μεγαλύτερη δυσκολία απ’ ό, τι η πλειοψηφία των συνομηλίκων του ή έχει αναπηρία που εμποδίζει ή αποτρέπει την πλήρη συμμετοχή του στις εκπαιδευτικές ευκαιρίες που του προσφέρονται.

Ποιες δυσκολίες μπορεί να αντιμετωπίζει ένα παιδί;

  • Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία, δυσαναγνωσία, δυσαριθμησία, δυσγραφία, δυσορθογραφία)
  • Διαταραχές λόγου
  • Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής- υπερκινητικότητα / ΔΕΠΥ
  • Αισθητηριακά προβλήματα (ακοής, όρασης)
  • Προβλήματα συμπεριφοράς (παραβατική/ προκλητική συμπεριφορά, επιθετική ή αυτοτραυματιστική συμπεριφορά)
  • Σύνθετες γνωστικές, συμπεριφορικές διαταραχές
  • Νοητική καθυστέρηση (μειωμένες νοητικές λειτουργίες, αντιληπτική, κοινωνική και πρακτική προσαρμοστική ικανότητα)
  • Αυτισμός/ Διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή (ποιοτική έκπτωση στην κοινωνική αλληλεπίδραση και στην επικοινωνία, περιορισμένοι, επαναλαμβανόμενοι και στερεότυποι τύποι συμπεριφοράς)
  • Κινητικές/ σωματικές αναπηρίες (εγκεφαλική παράλυση, πολλαπλές κινητικές αναπηρίες)

Ποιος είναι ο σκοπός της ειδικής διαπαιδαγώγησης;

Σκοπός της ειδικής διαπαιδαγώγησης είναι να διαγνώσει, να αξιολογήσει, να προσδιορίσει τις δυσκολίες του κάθε παιδιού και βάση αυτών να σχεδιάσει εκείνη την εξατομικευμένη παρέμβαση, που στηριζόμενη στις δυνατότητες του παιδιού, θα καταφέρει να καλύψει τις αδυναμίες του. Επιδίωξη της Ειδικής Αγωγής είναι η αυτονομία, η αυτοεξυπηρέτηση, η κοινωνικοποίηση κι η επαγγελματική αποκατάσταση. Είναι περισσότερο μια ευκαιρία για ποιοτική βελτίωση της ζωής τους, παρά μια εκπαιδευτική διαδικασία.

Τι είναι το ψυχοπαιδαγωγικό πρόγραμμα;

Ψυχοπαιδαγωγικό προγράμμα είναι η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης του παιδιού, των θετικών συμπεριφορών και δεξιοτήτων του, διαμορφώνοντας μια συνολική προσωπική εικόνα. Κατόπιν της αξιολόγησης, ακολουθεί ο σχεδιασμός ενός εξατομικευμένου ψυχοπαιδαγωγικού προγράμματος παρέμβασης, δηλαδή ο σχεδιασμός του τρόπου μεταχείρισης και εκπαίδευσης του παιδιού με αναφορά στις ιδιαίτερες ανάγκες του. Δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη μιας σταθερής και θετικής διαπροσωπικής συνεργασίας, στην ψυχοκοινωνική και ακαδημαϊκή υποστήριξη και στην καλλιέργεια κοινωνικών και διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ του παιδιού, της ομάδας, της οικογένειας και του σχολείου.