cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Τελευταία άρθρα


featured image

Σύσταση και ορισμός μελών της Επιστημονικής Επιτροπής για θέματα ειδικής αγωγής και θεραπείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 17 – 19
104 33, ΑΘΗΝΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΑΝΤΖΙΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
Τηλέφωνο : 2132161810
Fax : 2105231305
Ε-mail : xkantziou@moh.gov.gr
syllogika@moh.gov.gr

Αθήνα, 06 / 02 / 2017

A1β/Γ.Π.οικ.: 9409

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Σύσταση και ορισμός μελών της Επιστημονικής Επιτροπής για θέματα ειδικής αγωγής και θεραπείας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 13, 14 και 15 του ν. 2690/1999, «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α/09-03-1999), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Την παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 1579/1985, «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή και ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 217/Α΄/23-12-1985).
3. Το Π.Δ. 106/2014, «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 173/Α’/28-08-2014), όπως ισχύει.
4. Το Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α΄/23-09-2015).
5. Τη με αριθ. πρωτ. Α1α/89772/07-12-2016 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας, με θέμα «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 685/Υ.Ο.Δ.Δ./15-12-2016).
6. Τη με αριθ. πρωτ. Α1β/Γ.Π. οικ. 3899/19-01-2017 Απόφαση, με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων “Με εντολή Υπουργού” στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 94/Β΄/23-01-2017, ΑΔΑ: 6ΠΓΤ465ΦΥΟ-ΣΨΕ).
7. Το από 06/02/2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Γραφείου του Υπουργού Υγείας, με το οποίο προτείνεται η σύσταση και ο ορισμός των μελών της Επιτροπής, χωρίς αναπληρωματικά μέλη, λόγω των απαιτούμενων ειδικών προσόντων των μελών και του χρονοδιαγράμματος λειτουργίας της Επιτροπής.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Συστήνουμε Επιστημονική Επιτροπή για θέματα ειδικής αγωγής και θεραπείας, μέλη της οποία είναι εκπρόσωποι της Ακαδημαϊκής Κοινότητας, ειδικοί Επιστήμονες και Εκπρόσωποι των Επιστημονικών και Επαγγελματικών φορέων της Ειδικής Αγωγής και των Συλλόγων Γονέων.

Ως μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής ορίζονται οι κάτωθι:
1. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Πρόεδρος της Παιδοψυχιατρικής Εταιρείας.
2. ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ, Πρόεδρος της Εταιρείας Παιδονευρολογίας.
3. ΠΕΡΒΑΝΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, Αντιπρόεδρος της Εταιρείας Αναπτυξιακής και Συμπεριφορικής Παιδιατρικής – Εφηβικής Ιατρικής.
4. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, Διευθύντρια Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης στο Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης.
5. ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, Επίκουρη Καθηγήτρια στην Α’ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο – Κέντρο Ψυχικής Υγείας Βύρωνα.
6. ΛΥΜΒΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία (ΠΟΣΓΚΑμεΑ).
7. ΓΚΟΥΝΤΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Συλλόγου Λογοπεδικών – Λογοθεραπευτών.
8. ΛΟΥΙΖΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων – Λογοθεραπευτών Ελλάδος.
9. ΨΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Συλλόγου Λογοθεραπευτών – Ειδικών Παιδαγωγών ((ΠΕ).
10. ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιστημονικού Συλλόγου Λογοθεραπευτών-Λογοπαιδαγωγών Ελλάδος.
11. ΜΠΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Ελλήνων Εργοθεραπευτών.
12. ΣΑΛΕΜΗ ΠΑΡΡΗΣΙΑ, Πρόεδρος του Πανελλήνιου Ψυχολογικού Συλλόγου.
13. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΆΓΓΕΛΟΣ, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων.
14. ΠΡΥΜΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Ειδικών Παιδαγωγών.
15. ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών.
16. ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Σωματείου Ιδιοκτητών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Ψυχικής Υγείας για Παιδιά, Εφήβους και Οικογένειες.
17. ΜΠΑΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων παιδιών με δυσλεξία και μαθησιακές δυσκολίες.
18. ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ , Εκπρόσωπος του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας -Διεύθυνση Συμβάσεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.

Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η ΣΙΑΜΕΤΗ ΑΓΛΑΪΑ, Υπάλληλος στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης του Υπουργείου Υγείας.
Με στόχο την καθολική και αξιόπιστη κάλυψη των αναγκών των παιδιών που χρειάζονται ειδική φροντίδα, το έργο της Επιστημονικής Επιτροπής έχει ως ακολούθως:
i. Η διαμόρφωση του πλαισίου για τις συμβάσεις των ειδικών θεραπευτών με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
ii. Η τροποποίηση των διατάξεων του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) σε θέματα ειδικής αγωγής και θεραπείας.
iii. Η διαμόρφωση προτάσεων για το νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των Κέντρων Ειδικής Αγωγής.
iv. Η αποτύπωση των πραγματικών αναγκών σε όλο το φάσμα της Ειδικής Αγωγής.
v. Η υιοθέτηση επιστημονικά τεκμηριωμένων θεραπευτικών πρωτοκόλλων.
vi. Η διαμόρφωση πρότασης προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για την Ειδική Αγωγή.
Η Επιτροπή θα ολοκληρώσει το έργο της έως το τέλος Φεβρουαρίου τ.ε.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Α. Αποδέκτης για ενέργεια:
Οι αναφερόμενοι στην παρούσα μέσω της Γραμματέως της Επιτροπής, κα ΣΙΑΜΕΤΗ ΑΓΛΑΪΑ,
Υπάλληλος στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης.
Β. Εσωτερική Διανομή:
(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
1. Γραφείο Υπουργού Υγείας
2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
4. Γραφείο Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων και Διοικητικής
Υποστήριξης
Γ. Κοινοποίηση:
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών & Υποστήριξης Τμήμα Οργάνωσης και Συλλογικών
Οργάνων (4)

Posted by

  • Ειδική Αγωγή εξελίξεις
  • Τελευταία νέα
  • Υγεία

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *